Voorkom met credit management dat uw debiteuren uit de bocht vliegen!

Meerdere dossiers:

Als opdrachtgever geeft u hiermede Collactive B.V. opdracht tot buitengerechtelijke incasso van ondervermelde vordering althans als bijlage bijgesloten geldvordering op derden en geeft daarbij aan haar onbeperkte volmacht om alle rechtens geoorloofde buitengerechtelijke middelen aan te wenden, welke tot incassering van de desbetreffende geldvordering zou kunnen leiden. Collactive B.V. aanvaardt deze incasso-opdracht onder toepasselijkheid van haar Algemene Voorwaarden, welke zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nr. 17081281 met de inhoud waarvan opdrachtgever zich bekend en akkoord verklaart, een en ander behoudens indien en voorzover opdrachtgever uitdrukkelijk schriftelijk anders met Collactive B.V. overeengekomen mocht zijn.

Klant

Download uw incasso opdracht(en) sjabloon, vul dit in en upload het bestand voor verwerking.

Download sjabloon incasso opdracht(en)

.