Gerechtelijke incassoprocedure in stappen

Een incassotraject start met de minnelijke of buitengerechtelijke fase. In deze fase tracht Collactive uw debiteur via brieven, telefoongesprekken en zelfs huisbezoeken te laten betalen. Als hij in gebreke blijft, gaat de juridische of gerechtelijke fase van start. In deze fase proberen we betaling af te dwingen via de rechter. Wellicht vraagt u zich af uit welke stappen de juridische of gerechtelijke incassoprocedure bestaat. Om duidelijkheid te scheppen, zetten we de verschillende onderdelen op een rij.

Conclusie van eis

De gerechtelijke incassoprocedure begint met het opstellen van een dagvaarding (conclusie van eis). Via dit officiële document krijgt de schuldenaar (gedaagde) de oproep om voor de rechter te verschijnen. Vervolgens krijgt een deurwaarder de opdracht om de dagvaarding aan de schuldenaar te overhandigen. Als de debiteur na ontvangst van de dagvaarding niet betaalt, dan krijgt de procedure een vervolg bij de rechtbank. Is de gedaagde het niet eens met de vordering? Dan heeft hij de mogelijkheid om verweer te voeren. In de dagvaarding staat hiervoor de uiterste datum. Verweer voeren gebeurt soms mondeling tijdens de zitting. In de praktijk gebeurt het meestal schriftelijk. Als de gedaagde geen verweer voert, spreekt de rechter een verstekvonnis uit.

Conclusie van antwoord

Het eerste verweer van de gedaagde heet een Conclusie van antwoord: zijn schriftelijke reactie op de vordering in de dagvaarding. De gedaagde partij verklaart waarom hij het met de vordering niet eens is.

Conclusie van repliek

De eiser heeft de mogelijkheid om te reageren op de Conclusie van Antwoord. Deze reactie noemen we een Conclusie van repliek.

Conclusie van dupliek

Tot slot mag de gedaagde nog één keer op de stellingen van de eiser reageren. Dit noemen we een Conclusie van dupliek.

Comparitie van partijen

Het komt regelmatig voor dat de rechter beide partijen uitnodigt om naar de rechtbank te komen. Tijdens deze bijeenkomst stelt de rechter vragen aan de eiser, de gedaagde en eventueel hun gemachtigden. Alle partijen mogen hun standpunten nog eens mondeling toelichten. Tijdens deze zitting probeert de rechter alsnog een overeenstemming tussen beide partijen te bewerkstelligen. Als dat lukt, wordt er een proces-verbaal met onderlinge afspraken opgemaakt. Dit proces-verbaal heeft dezelfde wettelijke status als een vonnis.

Vonnis

De rechter spreekt een vonnis uit als hij beide partijen - al dan niet - mondeling gehoord heeft. Soms moet één van beide partijen een extra bewijs leveren voor een ingenomen standpunt. In dat geval spreekt een rechter een tussenvonnis uit. De rechter doet 4 weken na de laatste zitting schriftelijk uitspraak. De rechtbank stuurt het vonnis naar beide partijen.

 

Blijven notoire wanbetalers een blok aan uw been? 

Uw bewegingsvrijheid is beperkt als debiteuren weigeren te betalen. Bent u 100 procent zeker van uw zaak? Tref dan geen halve maatregelen. En zet de stap naar de rechter.